Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Nelisa s.r.o., IČO 099 50 311, DIČ CZ09950311 se sídlem Šostakovičovo náměstí 1515/5, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 344567 (dále jen “Nelisa”) pro přístup a užití webových stránek www.nelisa.com (dále jen “Podmínky”).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti Nelisy a osob využívajících webové stránky https://www.nelisa.com/ (dále jen „Nelisa.com“), a to při vstupu na Nelisa.com a jeho dalším používání, jakož i další související právní vztahy. Nelisa.com slouží k inzerci pracovních nabídek nebo profilů uchazečů.

1.2. Při registraci nebo jiném užívání Nelisa.com je Uživatel povinen seznámit se s aktuálním zněním Podmínek a je povinen dodržovat povinnosti z nich vyplývající. Pokud se Uživatel registruje na Nelisa.com jako zástupce právnické osoby, je povinen tak učinit pouze v případě, že je oprávněn tuto právnickou osobu zastupovat.

2. Definice pojmů

Pojmy použité v těchto Podmínkách s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

Kredit je virtuální platební prostředek, kterým lze platit za služby Nelisy. Řídí se aktuálním převodním vztahem, který je uveden na https://www.nelisa.com/pro-firmy;

Nabídka je Zákazníkova pracovní nabídka práce uveřejněná na Nelisa.com;

Podmínky představují tyto obchodní podmínky;

Nelisa představuje společnost Nelisa s.r.o., IČO 099 50 311, DIČ CZ09950311 se sídlem Šostakovičovo náměstí 1515/5, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 344567;

Nelisa.com představuje webový portál umístěný na adrese https://www.nelisa.com/;

Uživatel je jakákoliv osoba, která navštíví Nelisa.com; a

Zákazník je fyzická či právnická osoba, která na Nelise vytvoří profil své společnosti.

3. Přehled služeb pro Zákazníky

3.1. Nelisa poskytuje následující služby:

3.2. U nabídek je možné zvolit automatické prodloužení, ke kterému dochází po vypršení platnosti nabídky. Upozornění o automatickém prodloužení nabídky je odesíláno na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvede jako kontaktní. Automatické prodloužení nabídek je možné kdykoliv změnit zpět na ruční prodlužování.

4. Vytvoření nabídky a uzavření smlouvy

4.1. Zadáním nabídky ze strany Zákazníka dochází k vytvoření objednávky, která představuje návrh na uzavření smlouvy s Nelisou. Tento návrh podléhá schválení Nelisy.

4.2. Nelisa si vyhrazuje právo na úpravu nebo smazání zadaných nabídek bez udání důvodu. Úpravy prováděné Nelisou mohou zahrnovat zejména mazání odkazů a kontaktních údajů v nabídkách a úpravu kategorií a typů úvazku u nabídky tak, aby zvolené kategorie a úvazek co nejlépe korespondovaly s nabízenou prací. Ke schválení pracovní nabídky dochází zpravidla do druhého pracovního dne.

4.3. Pro obsah zadané nabídky Zákazníka platí tato pravidla:

4.4. K akceptaci návrhu Zákazníka, a tím i vzniku smluvního vztahu s Nelisou, dochází schválením zadané nabídky ze strany Nelisy. Po schválení se nabídka zveřejňuje způsobem a v rozsahu, který Zákazník uvedl při jejím zadávání a který je podrobněji uveden na https://www.nelisa.com/pro-firmy.

5. Platební podmínky

5.1. Všechny ceny se řídí aktuálním ceníkem umístěným na https://www.nelisa.com/pro-firmy.

5.2. Každou objednávku je Zákazník oprávněn zrušit od 24 hodin od objednání.

5.3. Ke každé objednávce je vystavena faktura se splatností 14 dní. V případě, že je platba uhrazena ihned kartou, je faktura vystavena bez lhůty splatnosti.

5.4. Poskytovatel akceptuje tyto platební podmínky:

5.5. V případě zvolení automatického prodloužení platnosti nabídky zasílá Nelisa Zákazníkovi zálohovou fakturu. Po automatickém prodloužení nabídky je ze strany Nelisy vystavena zálohová faktura se splatností 14 dnů, po jejímž zaplacení je Zákazníkovi zaslána standardní faktura. Na základě požadavku Zákazníka může Nelisa zasílat pouze standardní faktury. Cena za automatické prodloužení je stejná jako za vložení nebo standardní prodloužení nabídky.

5.6. Zákazník má možnost předplatit si na služby kredity, které následně čerpá podle svých potřeb. Na tuto platbu se vztahují podmínky viz. 4.2. a 4.3. Kredity mají platnost jeden rok od zakoupení a koupené kredity není možné zpětně proměnit na peníze.

5.7. Všechny problémy našich Zákazníků jsou posuzovány a vyřizovány individuálně. Nelisa může dle svého uvážení vrátit zákazníkovi či mu připsat kredity ve výši, v jaké uzná za vhodné.

5.8. Zákazník souhlasí s použitím jakýchkoli faktur v elektronické podobě. Faktura v elektronické podobě může být Poskytovatelem doručena na e-mailovou adresu, kterou Zákazník pro tento účel výslovně určí, na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu Zákazníka, a není-li to možné, i na jinou e-mailovou adresu používanou Zákazníkem.

6. Evidence zájemců o práci

6.1. Poskytovatel eviduje Uživatele, kteří mají zájem o práci, v databázi. Při evidenci Zájemců o práci Nelisa dodržuje ustanovení příslušných právních předpisů, zejména předpisů na ochranu osobních údajů.

6.2. Při vytvoření profilu je Uživatel povinen uvést pravdivé a aktuální údaje. Veškeré uvedené údaje je Nelisa oprávněna ve vztahu k potenciálním zaměstnavatelům zveřejnit prostřednictvím počítačové sítě internet.

7. Použití portálu Nelisa.com

7.1. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření smlouvy s Nelisou. Přístup a používání Nelisa.com je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Nelisa.com (tj. náklady na internetové připojení aj.).

7.2. Registrace a vytvoření profilu Zákazníka, nebo jiného Uživatele, podléhá schválení Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci a vytvoření profilu bez udání důvodu. Nelisa je rovněž oprávněna zrušit již vytvořený uživatelský účet v případě, kdy dojde ze strany Uživatele k porušení povinností vyplývajících z Podmínek.

7.3. Zákazník je oprávněn zadávat Nabídky pouze po registraci na Nelisa.com. Při registraci a zveřejňování Nabídek je Zákazník povinen uvádět pravdivé a aktuální údaje.

7.4. Uživatelům je umožněno reagovat na zveřejněné Nabídky bez nutnosti registrace. V případě zájmu je Uživateli umožněna registrace a uveřejnění vlastního uchazečského profilu.

7.5. Na základě registrace je Uživateli zřízen uživatelský účet zabezpečený jménem a heslem. Uživatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů a zamezit využívání uživatelského účtu třetím osobám, které nejsou oprávněny k jeho užití jako zástupci Uživatele, který je právnickou osobou. Uživatelský účet vytvořený na základě registrace lze kdykoliv zrušit.

7.6. Nelisa není účastníkem smluvních vztahů mezi jakýmkoli Uživatelem a Zákazníkem. Nelisa pronajímá na Nelisa.com Zákazníkům prostor pro uveřejnění nabídek, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu obsahu zveřejňovaného Zákazníky na Nelisa.com. Nelisa neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost obsahu zveřejňovaného na Nelisa.com ani za případné nekalosoutežní jednání Zákazníka prostřednictvím Nelisa.com nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Nelisa nenese jakoukoli odpovědnost ani za soubory nahrané Uživateli.

7.7. Nelisa nezaručuje nepřerušený přístup na Nelisa.com, včetně uživatelského účtu, ani nezávadnost a bezpečnost Nelisa.com. Nelisa neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli ani Zákazníkovi při realizaci přístupu a užívání Nelisa.com, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Nelisa.com, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Nelisa.com, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

7.8. Kliknutím na některé odkazy na portálu Nelisa.com může dojít k opuštění portálu Nelisa.com a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

7.9. Nelisa si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Zákazníka / Uživatele na portál Nelisa.com.

7.10. Uživatel je oprávněn samostatně, nebo ve spojení s třetí osobou, nabízet či propagovat užívání Nelisa.com, příp. jiné produkty a služby Poskytovatele, pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

8. Ochrana osobních údajů a cookies

8.1. Ochrana osobních údajů a používání cookies se řídí Pravidly nakládání s osobními údaji, která jsou uvedena na https://www.nelisa.com/osobni-udaje , a Pravidly používání cookies, která jsou uvedena na https://www.nelisa.com/cookies . Tyto dokumenty tvoří nedílnou součást těchto Podmínek.

8.2. V případech, kdy Nelisa zpracovává osobní údaje (jako zpracovatel) pro Zákazníka (jako správce), pověřuje Zákazník Nelisu zpracováním osobních údajů uživatelů, kteří reagovali na Nabídku Zákazníka, a to za účelem vyřízení reakce na Nabídku a vedení seznamu Uživatelů, kteří o pozici inzerovanou v Nabídce projevili svůj zájem.

8.3. Nelisa je oprávněna zpracovávat osobní údaje pro Zákazníka maximálně po dobu trvání jejich smluvního vztahu, a to zejména prostřednictvím funkcí portálu Nelisa.com, včetně profilu Zákazníka.

8.4. Nelisa je dále v roli zpracovatele povinna:

8.5. Zákazník uděluje Nelise obecný souhlas se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů, které pro něj Nelisa vykonává. Nelisa je povinna informovat Zákazníka o všech zamýšlených změnách týkajících se zapojení dalších zpracovatelů a umožnit zákazníkovi vyslovit vůči změnám své námitky. Nelisa je povinna zavázat další zpracovatele k dodržování povinností obsažených v těchto Podmínkách. Pokud další zpracovatel nesplní svou povinnost při zpracování osobních údajů, odpovídá Zákazníkovi za plnění jeho povinností Nelisa.

8.6. Po skončení zpracování osobních údajů pro Zákazníka je Nelisa povinna v souladu s pokynem Zákazníka předat osobní údaje Zákazníkovi, nebo osobní údaje zlikvidovat, včetně všech jejich kopií; to neplatí, pokud je Nelisa v souladu s právními předpisy oprávněna dotčené osobní údaje nadále zpracovávat.

8.7. V případě, kdy je mezi Zákazníkem a Nelisou uzavřena smlouva o zpracování, má tato smlouva přednost před ustanovením těchto podmínek.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Nelisa může Podmínky měnit či doplňovat. Veškeré změny Podmínek budou vždy oznámeny uveřejněním na webových stránkách Nelisa.com. Příslušné znění Podmínek nabývá účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Nelisa.com. Změnami Podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek.

9.2. Pro případ, že vztah související s užitím webové stránky nebo smluvní vztah uzavřený mezi Uživatelem a Nelisou obsahuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, řídí se tento vztah českým právem. K řešení jakéhokoli sporu vzniklého v souvislosti se vztahem uvedeným v předchozí větě jsou příslušné obecné soud v České republice.

9.3. V případě, že dojde ke vzniku sporu mezi Nelisou a Uživatelem, který je spotřebitelem, a tento spor se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spor podléhat mimosoudnímu řešení určeným subjektem, kterým je Česká obchodní inspekce. Další informace, zejména o způsobu podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu, lze nalézt na webových stránkách www.coi.cz, případně lze určený subjekt kontaktovat na e-mailové adrese adr@coi.cz.

9.4. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.5. Nelisu lze kontaktovat prostřednictvím údajů uvedených na https://www.nelisa.com/#o-nas.

9.6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2021.